10:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09390767873

شماره پشتیبانی و هماهنگی

اینستاگرام

تلگرام

لینکدین

 

قوانین و بخشنامه ها

وب سایت وکالت علی آهنگرانی > قوانین و بخشنامه ها
a

قوانین و بخشنامه هاي مرتبط با امور پیمانکاري

 

♦ انواع شرایط عمومی پیمان

  • نشریه ۴۳۱۱ نشریه ۴۳۱۸
  • شرایط عمومی پیمان طراحی، تامین کالا و ساخت و نصب صنعتی)EPC(
  • شرایط عمومی پیمان تامین کالا و ساخت و نصب صنعتی (PC(
  • شرایط عمومی پیمان طراحی و تامین کالا صنعتی (EP(
  • شرایط عمومی پیمان ساخت و نصب صنعتی (C(
  • شرایط عمومی پیمان طراحی، تامین کالا و ساخت و نصب غیر صنعتی)EPC(

 

♦ قوانین مرتبط )قانون مناقصات، قانون مالیات هاي مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت( قانون برنامه و بودجه قانون محاسبات عمومی کشور قانون خدمات کشوري قانون محاسبات )جدید( قانون بوجه سال … تا کنون آئین نامه معاملات دولتی آئین نامه تضمین معاملات دولتیقانون مناطق آزاد قانون مدیریت خدمات کشوري ضوابط و معیارهاي خدمات مشاوره آئین نامه اجراي نظام  مستند سازي و اطلاع رسانی مناقصات ضوابط، موازین و معیارهاي تهیه فهرست مناقصه گران صلاحیت دار

 

♦ بخشنامه هاي مالیاتی ، اداره کار، تامین اجتماعی و مناقصات

 

استاندارد ها و روش هاي مدیریت پروژه PM BOK_Prince2_ICB

 

♦ فهرست بهاء )فهرست بهاي پایه سال ۹۹۹۸ و …، فهرست بهاي شرکت ملی نفت، فهرست بهاي نفت و گاز(

 

♦ بخشنامههاي سازمان برنامه و بودجه

 

♦ آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت

 

آیین نامه معاملات شهرداري تهران

 

♦ مقالات

 

پرسش و پاسخهاي سازمان برنامه و بودجه